1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Uytkowników poprzez stronę internetową www.herbia.pl.
2. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Herbia Sławomir Glapiak z siedzib w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej 26 o numerze NIP 6222223169 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewntrzne procedury i zalecenia, które maj zapobiec udostpnieniu danych osobom nieupowanionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustaw o ochronie danych osobowych, ustaw o świadczeniu usług drog elektroniczn, a take wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane s na podstawie zgody wyraanej przez Uytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upowaniaj Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomidzy stronami umowy. 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uytkownikach i ich zachowaniach w nastpujcy sposób: 

  • a)  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • b)  poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez uytkownika.
7. dane podane w formularzu s przetwarzane w celu wynikajcym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostan sprzedane ani udostpnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgld osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma równie praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które moe wpłynć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach bdziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mog pojawiać si linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działaj niezalenie od Serwisu i nie s w aden sposób nadzorowane przez serwis www.herbia.pl Strony te mog posiadać własne polityki dotyczce prywatności oraz regulaminy, z którymi należy si zapoznać.